Daně? Umíme :)
Info

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Společnost Auditorská společnost CONSULT s.r.o. se sídlem Třebovická 5505/48, 722 00
Ostrava – Třebovice , IČO: 25874705, DIČ: CZ25874705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23751, (dále jen správce) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Kontaktní adresa: U Mostu 1139/5, Ostrava – Zábřeh 700 30
Kontaktní e-mail: sekretariat@audit-consult.cz
Kontaktní tel.: 596 633 293

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
• popisné údaje (např. bankovní spojení)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zákonné povinnosti vůči státu
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

4. Kategorie subjektů údajů

• zaměstnanec správce
• uchazeč o zaměstnání
• osoba v jiném než pracovněprávním vztahu ke správci
• klient správce

5. Kategorie příjemců osobních údajů
• zpracovatel
• poskytovatel účetního software
• poskytovatel IT služeb
• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

6. Důvod a doba zpracování osobních údajů

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, po dobu trvání této smlouvy
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, po dobu nezbytně nutnou
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, po dobu nezbytně nutnou
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, po dobu nezbytně nutnou
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, po dobu nezbytně nutnou
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů po dobu udělení tohoto souhlasu,

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování je prováděno v místě kontaktní adresy správce, kde jsou kanceláře společnosti, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorga¬ni­zační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. Práva subjektů údajů

1. Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
• právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobního údaje pro jeden či více konkrétních účelů.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• Požádat správce o vysvětlení.
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
• Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Subjekt údajů může uplatnit svá práva osobně v provozovně správce nebo písemně, resp. elektronicky prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.


Novinky

Prominutí odvodů na sociální zabezpečení a elektronické podání

Na základě zákona přijatého dne 16.6.2020, je firmám do padesáti zaměstnanců prominut odvod na sociální zabezpečení, který odváděli jako poplatníci. Dále pak určuje možnosti podání přehledů a to zúžením na elektronickou formu.

"Nekonečné" ošetřovné

Vláda v rámci pomoci zmírnění probíhající krize podala návrh zákona, který by upravil ošetřovné po dobu trvání mimořádných opatření způsobených koronavirem

Komora auditorů České republikyKomora certifikovaných účetníchAsociace profesních účetních
Napište nám a my Vám zavoláme zpátky.